ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
ضخامت سایز نام برند حالت محل بارگیری قیمت
0.4 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1000 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1250 ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز نام برند حالت محل بارگیری قیمت
0.4 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1000 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2.5 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2.5 1250 هفت الماس رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت سایز نام برند محل بارگیری قیمت
0.3 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.35 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.4 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.4 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.45 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.45 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.55 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.55 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1250 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 امیرکبیر کاشان بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز نام برند حالت محل بارگیری قیمت
0.4 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1000 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1250 شهرکرد رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

ورق گالوانیزه سمنان
ضخامت سایز نام برند حالت محل بارگیری قیمت
0.5 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1250 سمنان رول بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

ورق گالوانیزه سمنان_شیت
ضخامت سایز نام برند حالت محل بارگیری قیمت
0.5 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.25 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1250 سمنان شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس_شیت
ضخامت سایز نام برند حالت محل بارگیری قیمت
0.4 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.5 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.6 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.7 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.8 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
0.9 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.2 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
1.5 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1000 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2.5 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید
2.5 1250 هفت الماس شیت بازارآهن شادآباد تماس بگیرید

 

قیمت ورق گالوانیزه و عوامل موثر

قیمت ورق گالوانیزه (galvanized steel sheet price ) متاثر از عوامل متعددی مانند کیفیت ورق، نوسانات ارز ، ابعاد و رنگ مورد نظر، کارخانه تولید‌کننده و … می‌باشد.

بهترین کارخانه‌های داخلی تولیدکننده این محصول هفت الماس، فولاد مبارکه، شهرکرد، کاشان و تاراز می‌باشند.

 ورق گالوانیزه که محصولی فولادی و آهنی می‌باشد پوششی از جنس روی را در سطح خود دارد که باعث بالا رفتن مقاومت آن می‌شود.

انتخاب ورق و فلز  آهن آلات یکی از مهم ترین کارهایی است که در ابتدای ساخت و ساز یک سازه باید انجام دهید. بنابراین بهتر است برای آشنایی بیشتر و انتخاب صحیح تر ، بهتر است تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

اگر آشنایی با بازار آهن آلات داشته باشید می دانید که این محصول چیست ولی اگر در این عصر تازه وارد هستید ما برای شما مقاله ای کامل درباره ورق گالوانیزه آماده کرده ایم.

 

ورق گالوانیزه 6 متری

دلیل نام گذاری این محصول دانشمند ایتالیایی به نام لوئیجی گالوانی ( Luigi Galvani) است. البته در آن زمان منظور از گالوانیزه ورق نبود و تعریف دیگری داشت. در گذشته و در زمان این دانشمند تعریف گالوانیزه اصطلاحی به نام شوک الکتریکی بود. البته در ابتدا فرایند گالوانیزاسیون در سال 1837 در فرانسه و انگلستان ابداع شد.

در ادامه برای شما شرح می دهیم که کاربرد ورق های گالوانیزه چیست و چگونه به صرفه ترین خرید را داشته باشید.

فلز گالوانیزه فلزی است که فرایند گالوانیزاسیون بر روی آن انجام شده باشد. این فلز می تواند هر نوع محصولی باشد، یعنی می توانیم ورق، فلاشینگ، ورق رنگی و یا هر نوع محصول دیگری را فلز گالوانیزه بنامیم. فولادی که عملیات گالوانیزاسیون بر روی آن انجام گیرد در برابر خوردگی، زنگ زدگی و رطوبت مقاومت بالایی از خود نشان می دهد. فولاد و فلزات معمولی که از همان آهن ساخته می‌شود بسیار سریع دچار زنگ زدگی، پوسیدگی و خوردگی می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

ورق گالوانیزه 6 متری از محصولات بسیار پرکاربردی و مناسب است. دلیل آن، برش و طول مناسب این محصول است که کار شما را برای نصب و جابه جایی بسیار راحت کرده است.

این محصول به راحتی بارگیری می‌شود و وزن مناسبی هنگام نصب دارد.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری به عوامل مختلفی بستگی دارد که به آن اشاره خواهیم کرد ولی در ابتدا می خواهیم به این مسئله بپردازیم که چرا این محصول را به شما پیشنهاد می کنیم.

 

انواع ورق گالوانیزه


شاید فکر کنید که ورق های آلومینیومی نیز ورق های مقاوم و ضد زنگ می باشند و یا می توانید حتی از فولاد های ضد زنگ که در بازار آهن آلات موجود است استفاده کنید. اما در نظر داشته باشد که فولاد آلومینیومی و یا فولاد های ضد زنگ قیمت بسیار بالایی دارند. و در نتیجه فولاد گالوانیزاسیون شده بهترین انتخاب هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت می تواند برای شما باشد.

یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر روی قیمت این محصول می‌گذارد کارخانه ی تولید کننده است که این عامل بر روی کیفیت آن نیز موثر است. البته مهم ترین عامل تغییر قیمت، نوسانات قیمت دلار و ارز و بازار می‌باشد. از کارخانه‌های تولید کننده‌ی این محصول می توان:

 • کارخانه هفت الماس
 • کارخانه کاشان
 • شهر کرد
 • تاراز

را نام برد که البته این کارخانه ها تولید کنندگان داخلی به حساب می آیند. کارخانه ی کاشان از جمله تولید کنندگانی است که علاوه بر کیفیت بالا، قیمت بالا تری نسبت به بقیه تولید کنندگان نیز دارد. ورق های وارداتی نیز شامل ورق چین، کره، هند قزاق می باشد.

دیگر عوامل موثر بر روی قیمت نوع، رنگ، ضخامت و ابعاد ورق مورد نظر می باشد. دلیل اینکه قیمت ارز بر روی قیمت تمام محصولات فولادی موثر است به این دلیل می باشد که با بالا رفتن قیمت ارز صادرات کاهش پیدا کرده و همچنین قیمت مواد اولیه برای تولید این محصولات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

برای مثال قیمت ورق رنگی نارنجی ارزانتر از قیمت ورق قهوه‌ای است.

قیمت این محصول را در برای راحتی و دسترسی آسان در مقاله ای جداگانه برای شما دوستان و خریداران عزیز قرار می دهیم.

البته به دلیل اینکه این روزها قیمت ارز و دلار همچنان دارای نوسانات فراوانی می باشد و قیمت آهن آلات به آن بستگی دارد، بهتر است برای اطمینان خاطر از قیمت های قرار داده شده در سایت، با ما تماس بگیرید.

 

کارخانه تولید کننده ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 3 میل

ورق‌های فولادی در همه ابعاد تولید و توزیع می‌شوند ولی برخی از آنها بیشترین کاربرد را دارد. ورق گالوانیزه 3 میل دارای ضخامت بسیار مناسبی است که خمکاری، برشکاری و فرمینگ آن را راحت‌تر می‌کند. 

انتخاب ابعاد درست این ورق تاثیر فراوانی در وقت و بودجه شما دارد. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل مانند دیگر ابعاد به موارد و عوامل متعددی بستگی دارد. 

ابعاد ورق گالوانیزه

یکی از عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه ابعاد ورق که شامل ضخامت و عرض آن می‌شود، است. طول این محصول محدودیتی ندارد. این محصول به صورت رول در بازار عرضه می‌شود ولی عموما مشتریان آن را به صورت شیت خریداری می کنند.

 • ضخامت ورق:
  ضخامت این محصول از 0.2 میلی متر شروع می‌شود و تا 5 میلی متر نیز موجود است. البته توجه کنید که کارخانه های داخلی تا ضخامت 2 میلی متر موجود می باشند و ضخامت 3 و 4 و 5 میلی متر برای ورق های وارداتی است.
 • عرض ورق:
  این محصول را از نظر عرض در دو نوع کوتاه و بلند نام گذاری کرده اند. ورق کوتاه عرض 100 سانتی متر و ورق بلند عرضی حدود 125 سانتی دارد. البته اگر برای تولید ورق هایی مانند ورق سینوسی و یا ذوزنقه و یا فرمینگ های دیگر از این ورق استفاده می کنید در نظر داشته باشید که بعد از فرمینگ عرض ورق کوتاه تر می‌شود.
 • طول ورق:
  همان طور که در بالا به آن اشاره کردیم طول ورق هایی که به صورت رول تولید می شوند محدودیتی ندارد. البته برای آسانی در حمل و نقل و کاهش هزینه ی آن حداکثر با طول 6 متر خرید و فروش می‌شود.
 • وزن ورق:
  وزن این محصول را با در دست داشتن فرمول می توان به راحتی و در هر کجا که هستید با در دست داشتن طول، عرض و ضخامت می توانید آن را محاسبه کنید. عدد 7.86 که در فرمول زیر مشاهده می کنید چگالی ورق که همان فولاد است می باشد. برای محاسبه قیمت ورق گالوانیزه کیلویی، وزن این محصول مهم است.

در این قسمت از مقاله برای راحتی کار شما  فرمول محاسبه وزن ورق گالوانیزه چیست را نوشته ایم.

وزن ورق گالوانیزه = طول ورق  * عرض ورق *ضخامت * 7.86 

galvanized sheet weight

مزایای استفاده از ورق گالوانیزه 

اگر تصمیم به خرید ورق گالوانیزه گرفته اید می توانید برای اطمینان بیشتر با مزایای آن بیشتر آشنا شوید. این محصول مزایا بسیاری برای شما دوستان عزیز دارد:

 • اقتصادی و به صرفه بودن:
  شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که این ورق گران تر از برخی دیگر محصولات می باشد ولی در نظر داشته باشد که به دلیل مقاومت بالای این محصول حدود 50 الی 60 سال و یا بیشتر، حتی در مناطق شمالی با رطوبت بالا ماندگاری دارد. پس نیازی به تعویض آن بعد از طی چند سال نمی باشد. در نتیجه این محصول برای شما صرفه ی اقتصادی دارد.
 • ماندگاری طولانی:
  به دلیل اینکه سطح این ورق با پوششی از روی پوشانده شده است، این محصول ماندگاری و مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی، خوردگی، رطوبت بالا که در مناطق شمالی باعث ایجاد خزه بر روی ورق می‌شود، دارد. این محصول در مناطق شمالی حدود 50 سال و در مناطق عادی برای همیشه و برای سالیان سال ماندگاری دارد.
 • نگهداری کم: محصولاتی فولادی فاقد پوشش محافظ نیاز به نگهداری فراوان دارند زیرا این نوع محصولات به سرعت دچار زنگ زدگی و خرابی می شوند اما فولاد های که فرایند گالوانیزاسیون بر روی آن ها انجام شده نیاز به نگهداری ندارند.
 • نصب سریع و آسان:
  نصب این محصول بسیار ساده می باشد و باعث می‌شود که ساخت و تعمیر سازه ی مورد نظر شما سریع تر انجام شود.
 • راحتی در انواع عملیات:
  جوشکاری، برشکاری و خمکاری بر روی این محصول امکان پذیر می باشد.
 • ظاهر زیبا و مناسب: این محصول نسبت به بقیه جنس ورق ظاهری زیباتر و سطحی صاف و براق و با کیفیتی دارد.

البته این محصول معایبی نیز دارد که در مقابل این همه مزایا به چشم نمی آید. یکی از معایب پوشش این محصول است که احتمال صاف نبودن آن می باشد.

کاربرد این محصول

کاربرد ورق گالوانیزه 3 میل


ورق گالوانیزه کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد و حتی برای ساخت برخی دیگر از محصولات فولادی از ورق گالوانیزه استفاده می‌شود. از کاربرد های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • در ساخت و تهیه انواع مخازن ها
 • تهیه انواع تجهیزات آشپزخانه مانند لباس شویی
 • در شهر سازی مانند ساخت تابلو
 • ساخت سقف انواع سازه ها
 • از ورق گالوانیزه در ورق‌های شیروانی نیز استفاده می‌شود.
 • تهیه محصولات فولادی مانند پروفیل و لوله و …

زنگ زدگی فولاد و فلزات به چه دلیل است؟

زنگ زدگی آهن که همان اکسید آهن ی باشد به دلیل قرار گرفتن محصولات فولادی در برابر اکسیژن، آب و رطوبت می باشد. سپس اکسیژن با فلز در سطح ترکیب شده و ترکیب جدیدی به نام اکسید را تشکیل می‌دهد که باعث ضعیف شدن پیوندهای فلز می‌شوند. که در گذشت زمان باعث خراب شدن و زنگ زدگی آهن می‌شود و به سرعت از بین می رود.

در تولید ورق گالوانیزه بر روی سطح آن فلز روی پوشش می دهد و باعث مقاومت آن در برابر زنگ زدگی و خوردگی می‌شود.

 

 

برای مشاوره رایگان و خرید ورق گالوانیزه با شماره‌های قرار گرفته شده تماس بگیرید.

دیگر خدمات گروه صنعتی آهن پارس

/طراحی،مشاوره،تولید و اجرای انواع سقف های شیروانی
/خدمات برش،خمکاری و فرمینگ انواع ورق فلزی
/تهیه و توزیع انواع ورقهای فلزی (سیاه،روغنی، آج‌دار ،گالوانیزه،رنگی و پانچ)
/توزیع کننده انواع عایق پشم شیشه،پشم سنگ، توری مرغی ، پیچ سر مته ای و ملزومات شیروانی
/تولید فلاشینگ های نما،بام،پنجره و…
/تهیه و توزیع کننده انواع آهن آلات(قوطی و پروفیل،نبشی و سپری،میلگرد و تیرآهن)

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های  02166142336-02166142335 -02166142334 تماس حاصل فرمایید .

هدف ما، سقف رضایت شما

t.me/ahanpars

 

5/5 - (1 امتیاز)