در این مقاله سعی کردیم قیمت روز انواع تیرآهن (قیمت روز تیرآهن ۱۴، تیرآهن اصفهان و …) را برای شما قرار دهیم.

قیمت روز تیرآهن ۱۴

قیمت تیرآهن ذوب آهن

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن12 میلی مترشاخه-125تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن14 میلی مترشاخه-155تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن14 میلی مترشاخه-155تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن16 میلی مترشاخه-190تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن16 میلی مترشاخه-190تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن18 میلی مترشاخه-230تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن18 میلی مترشاخه-230تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن20 میلی مترشاخه-275تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن20 میلی مترشاخه-275تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن22 میلی مترشاخه-320تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن22 میلی مترشاخه-320تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن24 میلی مترشاخه-370تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن24 میلی مترشاخه-370تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن27 میلی مترشاخه-435تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن27 میلی مترشاخه-435تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن30 میلی مترشاخه-500تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن30 میلی مترشاخه-500تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن شاخه ای

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن12 میلی متر12 متریکیلوگرم135تماس بگیرید
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن14 میلی متر12 متریکیلوگرم155تماس بگیرید
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن16 میلی متر12 متریکیلوگرم190تماس بگیرید
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن18 میلی متر12 متریکیلوگرم230تماس بگیرید
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن20 میلی متر12 متریکیلوگرم275تماس بگیرید
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن22 میلی متر12 متریکیلوگرم320تماس بگیرید
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن24 میلی متر12 متریکیلوگرم370تماس بگیرید
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن27 میلی متر12 متریکیلوگرم435تماس بگیرید
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن30 میلی متر12 متریکیلوگرم500تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فایکو

نامسایزطول شاخهوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 14 فایکو 12متری14 میلی مترشاخه140تماس بگیرید
تیرآهن 16 فایکو 12متری16 میلی مترشاخه170تماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو 12متری18 میلی مترشاخه210تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو 12متری20 میلی مترشاخه260تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو 12متری22 میلی مترشاخه310تماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو 12متری24 میلی مترشاخه360تماس بگیرید

قیمت تیرآهن کرمانشاه

نامسایزوزنقیمت
تیرآهن 14 کرمانشاه14 میلی متر130تماس بگیرید
تیرآهن 14 کرمانشاه14 میلی متر140تماس بگیرید
تیرآهن 14 کرمانشاه14 میلی متر150تماس بگیرید
تیرآهن 16 کرمانشاه16 میلی متر170تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ترک

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 10 IPE ترک10 میلی مترشاخه-75تماس بگیرید
تیرآهن 12 IPE ترک12 میلی مترشاخه-80تماس بگیرید
تیرآهن 10 IPE ترک10 میلی مترشاخه-65تماس بگیرید
تیرآهن 8 IPE ترک8 میلی مترشاخه--تماس بگیرید
تیرآهن 10 IPE ترک10 میلی مترشاخه-100تماس بگیرید
تیرآهن 12 IPE ترک12 میلی مترشاخه-100تماس بگیرید
تیرآهن 33 IPE ترک33 میلی متر12 متریکیلوگرم590تماس بگیرید
تیرآهن 36 IPE ترک36 میلی متر12 متریکیلوگرم680تماس بگیرید
تیرآهن 40 IPE ترک40 میلی متر12 متریکیلوگرم780تماس بگیرید
تیرآهن 45 IPE ترک45 میلی متر12 متریکیلوگرم930تماس بگیرید
تیرآهن 50 IPE ترک50 میلی متر12 متریکیلوگرم1080تماس بگیرید
تیرآهن 55 IPE ترک55 میلی متر12 متریکیلوگرم1280تماس بگیرید
تیرآهن 60 IPE ترک60 میلی متر12 متریکیلوگرم1430تماس بگیرید

قیمت تیرآهن کره

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن IPE 33 کره33 میلی متر12 متریکیلوگرم590تماس بگیرید
تیرآهن IPE 36 کره36 میلی متر12 متریکیلوگرم680تماس بگیرید
تیرآهن IPE 40 کره40 میلی متر12 متریکیلوگرم780تماس بگیرید
تیرآهن IPE 45 کره45 میلی متر12 متریکیلوگرم930تماس بگیرید
تیرآهن IPE 50 کره50 میلی متر12 متریکیلوگرم1080تماس بگیرید
تیرآهن IPE 50 کره50 میلی متر12 متریکیلوگرم1430تماس بگیرید
تیرآهن IPE 55 کره55 میلی متر12 متریکیلوگرم1280تماس بگیرید

قیمت تیرآهن روسیه

نام تیرآهنسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 33 روسیه 12 متری33 میلی متر12 متریکیلوگرم-تماس بگیرید
تیرآهن 35 روسیه 12 متری35 میلی متر12 متریکیلوگرم620تماس بگیرید
تیرآهن 40 روسیه 12 متری40 میلی متر12 متریکیلوگرم790تماس بگیرید
تیرآهن 45 روسیه 12 متری45 میلی متر12 متریکیلوگرم-تماس بگیرید
تیرآهن 50 روسیه 12 متری50 میلی متر12 متریکیلوگرم1080تماس بگیرید
تیرآهن 55 روسیه 12 متری55 میلی متر12 متریکیلوگرم-تماس بگیرید
تیرآهن 60 روسیه 12 متری60 میلی متر12 متریکیلوگرم1420تماس بگیرید

قیمت تیرآهن اهواز

نامسایزطول شاخهوزن تقریبیقیمت
تیرآهن IPE 14 اهواز 12 متری14شاخه-تماس بگیرید
تیرآهن IPE 16 اهواز 12 متری16شاخه-تماس بگیرید
تیرآهن IPE 18 اهواز 12 متری18شاخه-تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ماهان

نامدرجهوزنقیمت
تیرآهن 14 ماهاندرجه 1122 (سبک)تماس بگیرید
تیرآهن 14 ماهاندرجه 1.5122 (سبک)تماس بگیرید
تیرآهن 14 ماهان-132 (سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن 16 ماهاندرجه 1165تماس بگیرید
تیرآهن 18 ماهان-195تماس بگیرید

تیرآهن فوق سنگین

نامسایزقیمت
تیرآهن 3333 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 3636 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 4040 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 4545 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 5050 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)

تیرآهن لانه زنبوری ذوب آهن

نامسایزطول شاخهواحدقیمت
تیرآهن 1212 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 1414 میلی مترشاخه-2,130,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 1616 میلی مترشاخه-2,660,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 1818 میلی مترشاخه-3,090,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2020 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2222 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2424 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2727شاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 3030 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)

 

همانطور که می دانید تیرآهن از مهم ترین محصولات فولادی در ساختمان سازی می باشد.

گروه صنعتی آهن پارس سعی می کند تیرآهن از بهترین برند ها مانند( ذوب آهن، فایکو، کرمانشاه،یزد و …) با بهترین و پایین ترین قیمت یه شما دوستان و همراهان عزیز عرضه کند.

قیمت روز تیرآهن ۱۴

تیرآهن های سایز 14، 16 و 18 از پرکاربردترین های تیرآهن می باشد بنابراین سعی کردیم قیمت روز تیرآهن ۱۴، 16 و … برای شما بنویسیم.

تیرآهن ها انواع مختلفی دارند که بر اساس نوع و وزن و درجه بندی آن قیمت بالا و پایین می شود.

در هنگام ساخت و ساز باید به تغییر قیمت آن توجه زیادی شود به دلیل اینکه حجم استفاد از تیرآهن در ساخت و ساز بسیار بالا می باشد.

چه عواملی بر قیمت تیرآهن موثر است

قیمت تیرآهن از مواردی است که بر قیمت سازه بسیار موثر است. عوامل مختلفی روی قیمت تیرآهن تأثیر دارند که با چند روش می‌توان هزینه خود را کاهش داد البته برخی موارد قابل پیش بینی و تغییر نیستند. 

قیمت تیرآهن در سایزهای مختلف

برای مثال کارخانه و برند تیرآهن مورد نظر بر روی قیمت این محصول بسیار موثر است. به اینصورت که قیمت روز تیرآهن اصفهان بسیار بالاتر از برخی دیگر از برندهاست. 

 

 • قیمت ارز و دلار
 • ایعاد تیرآهن مورد نظر
 • هزینه حمل و نقل و باربری
 • کارمزد شرکت فروشنده

 

قیمت انواع تیرآهن از نظر سایز

سایز تیرآهن از عوامل بسیار موثر بر روی قیمت این محصول است.

  قیمت تیرآهن 14

 قیمت تیرآهن ۱۴،به‌دلیل سبک‌تر بودن آن نسبت به سایزهای بالاترش و در نتیجه مقاومت کمتر نسبت به دیگر سایزها کمتر است.

   قیمت تیرآهن 16

کاربرد تیرآهن ۱۶ نسبت به بقیه سایزها متفاوت است. برتی سازه‌هایی ظریف تیرآهن 14 و سازه‌های بسیار بزرگ مانند پل‌های بزرگ تیرآهن ۱۸ به کار می‌رود و برای سازه‌های متوسط سایز ۱۶ این محصول بسیار مناسب  کاربردی است. قیمت تیرآهن ۱۶ بین قیمت سایز ۱۴ و ۱۸ این محصول قرار دارد.

   قیمت تیرآهن 18

تیرآهن ۱۸ به دلیل وزن بالا جزء محصولات سنگین حساب می‌شود برای ستزه‌های بسیار بزرگ و سنگین مانند ساختمان‌های بزرگ، پل‌ها و … استفاده می‌شود و در نتیجه قیمت بالاتری نسبت به سایزهای کوچک‌تر خود دارد.

انواع تیرآهن

 تقسیم‌بندی رایج تیرآهن در بازار، براساس استاندارد بین‌المللی به صورت زیر است.

قیمت تیرآهن 18

 • تیرآهن IPE
  مورد استفاده‌ترین تیرآهن در بازار این نوع تیرآهن است که در بازار به آن تیرآهن معمولی نیز می‌گویند و شکل ظاهری این تیرآهن شبیه حرف لاتین I است و براساس استانداردهای اروپایی تولید می‌شود.
 • تیرآهن INP
  این محصول دارای وزن کمی است و در ضخامت‌های ثابت تولید و عرضه می‌شود و عمده‌ترین مصرف آن در ساخت ستون، پوشش سقف، خرپا، نعل درگاه و … است.
 • تولید این نوع تیرآهن بر اساس استانداردهای چین و روسیه می‌باشدو شکل ظاهری این محصول مانند تیرآهن IPE است اما فاصله بال و حان آن متفاوت است. سایزهای تولیدی این محصول  ۸ الی ۶۰ سانتیمتری  است.
 • تیرآهن IPB یا تیرآهن هاش
 • تیرآهن CNP یا تیرآهن لانه زنبوری

 

گروه صنعتی آهن پارس با در نظر داشتن نیروی متخصص در امر خمکاری و برشکاری در خدمت مشتریان گرامی می باشد.
۱- تولید #تیزه در انواع طرح ها و ضخامت ها
۲- تولید انواع #چارچوب های قاشقی ،فرانسوی و .‌.‌
۳- تولید انواع #نبشی های فلزی از ضخامت ۰/۸ الی ۴ میل
۴- تولید انواع #نما هلالی ،سه پله و آینه ای از ضخامت ۰/۵۰ الی ۱/۵ میل
۵- تولید انواع #آبرو جعبه ای ،لندنی و فیتیله ای از ضخامت ۰/۲۰ الی ۴ میل
۶- تولید انواع #فلاشینگ و #قرنیز بام ،دیوار و پنجره از ضخامت ۰/۵۰ الی ۳ میل
۷- تولید #دامپا(لمبه) در فرمینگ ها و اندازه های مختلف از ضخامت ۰/۲۰ الی ۱/۲۵ میل
۸- #نورد انواع ورق های فلزی از ضخامت ۰/۸ الی ۴میل
۹- #برش انواع ورق های گالوانیزه ،روغنی ،سیاه و استیل از ضخامت ۰/۲۰ الی ۳ میل

برای کسب اطلاعات بیشتر و طراحی ، با تلفن های ۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۶-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۵-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۴ تماس حاصل فرمایید .

هدف ما، سقف رضایت شما🏠

Rate this post