در این مقاله سعی کردیم قیمت روز انواع تیرآهن (قیمت روز تیرآهن ۱۴، تیرآهن اصفهان و …) را برای شما قرار دهیم.

قیمت روز تیرآهن ۱۴

قیمت تیرآهن ذوب آهن

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن12 میلی مترشاخه-1251,720,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 14 ذوب آهن14 میلی مترشاخه-1552,030,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 14 ذوب آهن14 میلی مترشاخه-1552,020,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 16 ذوب آهن16 میلی مترشاخه-1902,550,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 16 ذوب آهن16 میلی مترشاخه-1902,550,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 18 ذوب آهن18 میلی مترشاخه-2302,970,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 18 ذوب آهن18 میلی مترشاخه-2302,990,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 20 ذوب آهن20 میلی مترشاخه-2753,600,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 20 ذوب آهن20 میلی مترشاخه-2753,580,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 22 ذوب آهن22 میلی مترشاخه-3204,210,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 22 ذوب آهن22 میلی مترشاخه-3204,230,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 24 ذوب آهن24 میلی مترشاخه-3705,050,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 24 ذوب آهن24 میلی مترشاخه-3705,100,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 27 ذوب آهن27 میلی مترشاخه-4356,250,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 27 ذوب آهن27 میلی مترشاخه-4356,230,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 30 ذوب آهن30 میلی مترشاخه-5007,450,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 30 ذوب آهن30 میلی مترشاخه-5007,700,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن ذوب آهن شاخه ای

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن12 میلی متر12 متریکیلوگرم13513,100 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن14 میلی متر12 متریکیلوگرم15513,100 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن16 میلی متر12 متریکیلوگرم19013,400 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن18 میلی متر12 متریکیلوگرم23013,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن20 میلی متر12 متریکیلوگرم27513,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن22 میلی متر12 متریکیلوگرم32013,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن24 میلی متر12 متریکیلوگرم37013,200 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن27 میلی متر12 متریکیلوگرم43514,200 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن30 میلی متر12 متریکیلوگرم50015,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن فایکو

نامسایزطول شاخهوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 14 فایکو 12متری14 میلی مترشاخه1401,720,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 16 فایکو 12متری16 میلی مترشاخه1702,300,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 18 فایکو 12متری18 میلی مترشاخه210تماس بگیرید
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 20 فایکو 12متری20 میلی مترشاخه2603,130,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 22 فایکو 12متری22 میلی مترشاخه310تماس بگیرید
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 24 فایکو 12متری24 میلی مترشاخه360تماس بگیرید
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن کرمانشاه

نامسایزوزنقیمت
تیرآهن 14 کرمانشاه14 میلی متر13013,400 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 14 کرمانشاه14 میلی متر14013,400 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 14 کرمانشاه14 میلی متر15013,400 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 16 کرمانشاه16 میلی متر17013,400 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن ترک

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 10 IPE ترک10 میلی مترشاخه-752,200,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 12 IPE ترک12 میلی مترشاخه-802,200,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 10 IPE ترک10 میلی مترشاخه-652,200,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 8 IPE ترک8 میلی مترشاخه--1,200,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 10 IPE ترک10 میلی مترشاخه-1002,800,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 12 IPE ترک12 میلی مترشاخه-10037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 33 IPE ترک33 میلی متر12 متریکیلوگرم59037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 36 IPE ترک36 میلی متر12 متریکیلوگرم68037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 40 IPE ترک40 میلی متر12 متریکیلوگرم78037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 45 IPE ترک45 میلی متر12 متریکیلوگرم93037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 50 IPE ترک50 میلی متر12 متریکیلوگرم108037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 55 IPE ترک55 میلی متر12 متریکیلوگرم128037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 60 IPE ترک60 میلی متر12 متریکیلوگرم143037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن کره

نامسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن IPE 33 کره33 میلی متر12 متریکیلوگرم59037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 36 کره36 میلی متر12 متریکیلوگرم68037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 40 کره40 میلی متر12 متریکیلوگرم78037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 45 کره45 میلی متر12 متریکیلوگرم93037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 50 کره50 میلی متر12 متریکیلوگرم108037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 50 کره50 میلی متر12 متریکیلوگرم143037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن IPE 55 کره55 میلی متر12 متریکیلوگرم128037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن روسیه

نام تیرآهنسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمت
تیرآهن 33 روسیه 12 متری33 میلی متر12 متریکیلوگرم-37,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 35 روسیه 12 متری35 میلی متر12 متریکیلوگرم62037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 40 روسیه 12 متری40 میلی متر12 متریکیلوگرم79037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 45 روسیه 12 متری45 میلی متر12 متریکیلوگرم-37,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 50 روسیه 12 متری50 میلی متر12 متریکیلوگرم108037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 55 روسیه 12 متری55 میلی متر12 متریکیلوگرم-37,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)
تیرآهن 60 روسیه 12 متری60 میلی متر12 متریکیلوگرم142037,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 9 اسفند ماه)

قیمت تیرآهن اهواز

نامسایزطول شاخهوزن تقریبیقیمت
تیرآهن IPE 14 اهواز 12 متری14شاخه-41,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 25 بهمن ماه)
تیرآهن IPE 16 اهواز 12 متری16شاخه-41,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 25 بهمن ماه)
تیرآهن IPE 18 اهواز 12 متری18شاخه-41,000 تومان
(بروزرسانی: شنبه 25 بهمن ماه)

قیمت تیرآهن ماهان

نامدرجهوزنقیمت
تیرآهن 14 ماهاندرجه 1122 (سبک)تماس بگیرید (بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 14 ماهاندرجه 1.5122 (سبک)1,630,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 14 ماهان-132 (سنگین)تماس بگیرید (بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 16 ماهاندرجه 11652,280,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 18 ماهان-195تماس بگیرید (بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)

تیرآهن فوق سنگین

نامسایزقیمت
تیرآهن 3333 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 3636 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 4040 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 4545 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)
تیرآهن 5050 میلی متر36,000 تومان
(بروزرسانی: یکشنبه 19 بهمن ماه)

تیرآهن لانه زنبوری ذوب آهن

نامسایزطول شاخهواحدقیمت
تیرآهن 1212 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 1414 میلی مترشاخه-2,130,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 1616 میلی مترشاخه-2,660,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 1818 میلی مترشاخه-3,090,000 تومان
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2020 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2222 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2424 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 2727شاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)
تیرآهن 3030 میلی مترشاخه-تماس بگیرید
(بروزرسانی:سه شنبه 5 اسفند ماه)

 

همانطور که می دانید تیرآهن از مهم ترین محصولات فولادی در ساختمان سازی می باشد.

گروه صنعتی آهن پارس سعی می کند تیرآهن از بهترین برند ها مانند( ذوب آهن، فایکو، کرمانشاه،یزد و …) با بهترین و پایین ترین قیمت یه شما دوستان و همراهان عزیز عرضه کند.

قیمت روز تیرآهن ۱۴

تیرآهن های سایز 14، 16 و 18 از پرکاربردترین های تیرآهن می باشد بنابراین سعی کردیم قیمت روز تیرآهن ۱۴، 16 و … برای شما بنویسیم.

تیرآهن ها انواع مختلفی دارند که بر اساس نوع و وزن و درجه بندی آن قیمت بالا و پایین می شود.

در هنگام ساخت و ساز باید به تغییر قیمت آن توجه زیادی شود به دلیل اینکه حجم استفاد از تیرآهن در ساخت و ساز بسیار بالا می باشد.

 

 

Rate this post