قیمت امروز میلگرد را می توانید اینجا مشاهده کنید.

قیمت میلگرد میانه

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12750 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم13550 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم13370 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A2 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
4 8 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
5 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
6 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13370 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
7 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
8 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
9 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
10 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
11 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
12 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
13 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
14 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم13550 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم13370 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A2 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
4 8 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
5 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
6 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13370 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
7 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
8 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
9 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
10 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
11 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
12 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
13 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
14 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم13200 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم13000 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12800 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم13825 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم13625 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
3 8 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
(بروزرسانی:20 دی ماه)
4 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
(بروزرسانی:20 دی ماه)
5 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13375 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
6 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13325 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
7 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13325 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
8 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13325 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
9 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13325 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
10 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13325 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
11 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13355 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
12 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13355 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)
13 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13445 تومان (بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 10
شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
(بروزرسانی:20 دی ماه)
2 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
(بروزرسانی:20 دی ماه)
3 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
4 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
5 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
6 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
7 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
8 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
9 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
10 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید (بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13600 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13300 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13020 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13020 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12900 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12900 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12900 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12900 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12900 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12950 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرمتماس بگیرید
(بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم13200 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A2 کیلوگرم13200 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم12650 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز واحدقیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم13400 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
2 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13200 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13050 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13000 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13000 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13000 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13000 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13000 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13000 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13050 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم13050 تومان
(بروزرسانی:20 دی ماه)

 

 

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می گیرد.

در کشور های مختلف میلگرد دارای استاندارد های مختلف می باشد.

در ایران قسمت عمده ی میلگرد توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می شود و با استاندارد روسی مطابقت دارد.

انواع و کاربرد آن ها:

  • میلگرد ساده 240 (نرم بدون آج)  (A1) :

این نوع با تنش جاری 2300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ،تنش گسیختگی 3800کیلوگرم بر سانتی متر مربع به عنوان میلگرد نرم یا ساده شناخته شده و به صورت صاف و بدون آج است.

این نوع برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری مناسب است.

 

  • میلگرد آجدار مارپیچ 340 (نیمه سخت با آج ساده) (A2):

تنش جاری : 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تنش گسیختگی: 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تغییر شکل پلاستیکی ( در زمان گسیختگی) : 19 درصد

این نوع به عنوان نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که به صورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.

کاربرد: برای عملیات ساختمانی و خصوصا خاموت زنی مناسب است.

  • میلگرد آجدار جناقی 340 ( سخت با آج پیچیده ) (A3) :

تنش جاری : 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تنش گسیختگی : 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تغییر شکل پلاستیکی ( در زمان گسیختگی) : 14 درصد

این نوع به میلگرد خشک ( ترد) معروف است.

کاربرد :

مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی است ، به صورب آجدار و جناقی می باشد و اصلا برای آهنگری و تغییر شکل فراوان با زوایای تند مناسب نیست.

  • میلگرد آجدار مرکب 500 ( میلگرد سخت با آج پیچیده ) (A4) :

دارای آج دوکی شکل می باشند.

مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران میلگرد A4 یا میلگردهای با آج 520 و 500 از نوع آجدار مرکب می باشند.

بدین ترتیب که آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه می باشد.

حداقل مقاومت کششی 520 مگاپاسکال و شکل پذیری حداقل 18% را برای این گرید از محصولات خود تضمین می نماید.

کاربرد :

استفاده از میلگرد A4 با تنش تسلیم 500 و520 مگاپاسکال،به ترتیب به عنوان میلگردهای آج 500 و آج 520 خوانده می شوند، در طراحی و ساخت همه انواع سازه های ساختمانی (سازه های غیر ساختمانی را شامل نمی شود) بتن آرمه، به جز دیوارهای برشی ویژه و قاب های خمشی ویژه، در صورت احراز شرایط زیر به تصویب رسید.
– میلگرد دارای آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی بوده داشته باشد.
– شکل پذیری حداقل در حد مورد انتظار برای میلگرد A3 باشد، به طوری که میزان ازدیاد طول نسبی آن در طولی معادل 5 برابر قطر، حداقل 16% باشد.
– در تولید ، از شمش با کربن بالا استفاده نشود. روش تولید ، تکنولوژی ترمکس بوده وکربن معادل (CE) میلگرد، حداکثر 5/0 باشد.
– کارخانه تولید کننده ، گواهی سازمان ملی استاندارد را برای تولید میلگرد های آج 500 وآج 520 اخذ نموده ونشان کارخانه و رده میلگرد را بر آن حک کرده باشد.

انواع میلگرد

 

 

به دلیل نوسانات قیمت برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.

وقتی نام میلگرد A2 را می شنوید بدانید که منظور همان میلگرد آج 340 است.

میلگرد A3 همان آج 400 است.

روش تشخیص:

در آج 340 ، آج ها با زاویه 45 درجه و بصورت مارپیچی است.

در آج 400 ،زاویه آج ها 45 درجه است و به صورت جناقی ( هفت و هشت ) است.

انواع کاربرد ( آرماتور )‌ در بتن

میلگردها به شکل‌های مختلف در اعضای بتنی مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرند که معمولاً در نقشه‌های سازه‌ای‌، بطور دقیق تریسم میشوند. کاربردهای مختلف آنها را در زیر ذکر میکنند.

میلگرد راستا‌ چیست

برای افزایش مقاومت کششی بتن

میلگرد خاموت چیست

برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌.

میلگرد سنجاقک چیست

برای تقویت مقاومت برشی خاموت‌ها و اتصال کامل بین میل گردهای طولی و خاموت

میلگرد خرک چیست

برای قرار دادن دو شبکه‌ی متوالی افقی با فاصله ‌ی معین در داخل قالب (‌در بتن ریزی‌های کف و فونداسیون‌)

میلگرد رکابی چیست

برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دال‌ها (به شکل حرف u) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی)

میل گرد ادکا چیست

لنگرهای منفی در تکیه‌گاه‌های تیر و برای تحمل نیروهای برشی

 

آرماتور بندی

مشخصات و شماره شناسایی

طی فرآیند نورد گرم و با استفاده از انواع مختلف فولاد، میل گرد تولید می شود.

اغلب، از فولاد تازه تولید شده ساخته می شوند.

اما گاهی برای تولید از ضایعات آهن نیز استفاده می شود.

با استفاده از اطلاعات شناسایی خاصی که آن دارند، می توان مشخصات آنها را تعیین نمود.

قیمت امروز میلگرد

اطلاعات زیر، استانداردی است که توسط انجمن آزمایش و مواد آمریکا تعیین شده است:

• به عنوان مثال حرف N به معنای این است که میل گرد از فولاد نو ساخته شده و حرف W به معنای این است که از فولاد ریخته ‌گری ‌شده ساخته شده است.
• شناسه‌ ی درجه‌ که در سیستم اندازه‌ گیری انگلیسی می‌تواند ۶۰ یا ۷۵ باشد و در سیستم اندازه‌گیری متریک می‌تواند ۴۲۰ یا ۵۲۰ باشد. این شناسه بیان ‌گر استحکام تسلیم است.

نشانه‌ ی اختصاری تولیدکننده‌ :

این نشانه اغلب به شکل حرف اول اسم کارخانه‌ ی سازنده است.
میل گرد های استحکام پایین تنها با سه نشانه که معرف نورد مورد استفاده در ساخت ، اندازه‌ و نوع فولاد مورد استفاده هستند شناسایی می‌شوند.

در میل گرد های فولادی استحکام بالا، از خطوط ممتد برای تعیین درجه‌ ی استحکام استفاده می‌شود.

دو خط موازی ممتد نشانه‌ ی این است که تحت نورد ۷۵۰۰۰ پوند بر اینچ مربع ساخته شده، و یک خط به نشانه‌ ی تولید آن تحت نورد ۶۰۰۰۰ پوند بر اینچ مربع است.

قیمت امروز میلگرد

قیمت میلگرد

دیگر خدمات گروه صنعتی آهن پارس

/طراحی ،مشاوره ،تولید و اجرای انواع سقف های شیروانی
/خدمات برش، خمکاری و فرمینگ انواع ورق فلزی
/تهیه و توزیع انواع ورق های فلزی ( سیاه ،روغنی،آج دار،گالوانیزه ،رنگی و پانچ)
/توزیع کننده انواع عایق پشم شیشه،پشم سنگ، توری مرغی ، پیچ سر مته ای و ملزومات شیروانی
/تولید فلاشینگ های نما،بام،پنجره و…
/تهیه و توزیع کننده انواع آهن آلات(قوطی و پروفیل،نبشی و سپری ،میلگرد و تیرآهن)

قیمت امروز میلگرد

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۶-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۵-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۴ تماس حاصل فرمایید .

t.me/ahanpars

 

Rate this post