تولید ورق دامپا یا لمبه رنگی و روغنی

دامپا ابزاري است جهت پوشش سازه شيرواني از زير ک سبب ميگردد علاوه بر پنهان شدن سازه ، مانع از پيچيده شدن باد در زير سازه ميشود .