قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

۱۳۹۸-۷-۲ ۱۲:۲۲:۱۸ +۰۳:۳۰

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸

ردیفضخامتحالت
ابعادکارخانه
قیمت
10.2رول1هفت الماستماس بگیرید
20.22رول1هفت الماستماس بگیرید
30.25رول1هفت الماستماس بگیرید
40.28رول1هفت الماستماس بگیرید
50.3رول1هفت الماستماس بگیرید
60.35رول1هفت الماستماس بگیرید
70.4رول1هفت الماس9200 تومان
80.4رول1.25هفت الماستماس بگیرید
90.45رول1هفت الماستماس بگیرید
100.45رول 1هفت الماستماس بگیرید
110.5رول1هفت الماس8300 تومان
120.5رول1.25هفت الماس8350 تومان
130.55رول1هفت الماستماس بگیرید
140.55رول1.25هفت الماستماس بگیرید
150.6رول1هفت الماس7950 تومان
160.6رول1.25هفت الماس8000 تومان
170.7رول1هفت الماس7200 تومان
180.7رول1.25هفت الماس7200 تومان
190.8رول1هفت الماس7150 تومان
200.8رول1.25هفت الماس7200تومان
210.9رول1هفت الماس7150 تومان
220.9رول1.25هفت الماس7150 تومان
231رول 1هفت الماس7150 تومان
241رول1.25هفت الماس7250 تومان
251.25رول1هفت الماس7150 تومان
261.25رول1.25هفت الماس7200 تومان
271.5رول1هفت الماس7200 تومان
281.5رول1.25هفت الماس7200 تومان
292رول1هفت الماس7150 تومان
302رول1.25هفت الماس7200 تومان
312.5رول1هفت الماس7350 تومان
322.5رول1.25هفت الماس7350 تومان
330.4رول1هفت الماس9270 تومان
340.4رول1.25هفت الماستماس بگیرید
350.5رول1هفت الماس8370 تومان
360.5رول1.25هفت الماس8420 تومان
370.55رول1هفت الماستماس بگیرید
380.55رول1.25هفت الماستماس بگیرید
390.6رول1هفت الماس8020 تومان
400.6رول1.25هفت الماس8070 تومان
410.7رول1هفت الماس7270 تومان
420.7رول1.25هفت الماس7270 تومان
430.8رول1هفت الماس7220 تومان
440.8رول1.25هفت الماس7270 تومان
450.9رول1هفت الماس7220 تومان
460.9رول1.25هفت الماس7220 تومان
471رول1هفت الماس7220 تومان
481رول1.25هفت الماس7320 تومان
491.25رول1هفت الماس7220 تومان
501.25رول1.25هفت الماس7270 تومان
511.5رول1هفت الماس7270 تومان
521.5رول1.25هفت الماس7270 تومان
532رول1هفت الماس7220 تومان
542رول1.25هفت الماس7270 تومان
552.5رول1هفت الماس7420تومان
562.5رول1.25هفت الماس7420تومان
570.4رول1هفت الماس9230 تومان
580.4رول1.25هفت الماستماس بگیرید
590.5رول1هفت الماستماس بگیرید
600.5رول1.25هفت الماستماس بگیرید
610.55رول1هفت الماستماس بگیرید
620.55رول1.25هفت الماستماس بگیرید
630.6رول1هفت الماستماس بگیرید
640.6رول1.25هفت الماستماس بگیرید
650.7رول1هفت الماستماس بگیرید
660.7رول1.25هفت الماستماس بگیرید
670.8رول1هفت الماستماس بگیرید
680.8رول1.25هفت الماستماس بگیرید
690.9رول1هفت الماستماس بگیرید
700.9رول1.25هفت الماستماس بگیرید
711رول1هفت الماستماس بگیرید
721رول1.25هفت الماستماس بگیرید
731.1رول1هفت الماستماس بگیرید
741.1رول1.25هفت الماستماس بگیرید
751.25رول1هفت الماستماس بگیرید
761.25رول1.25هفت الماستماس بگیرید
771.5رول1هفت الماستماس بگیرید
781.5رول1.25هفت الماستماس بگیرید
792رول1هفت الماستماس بگیرید
802رول1.25هفت الماستماس بگیرید
812.5رول1هفت الماستماس بگیرید
822.5رول1.25هفت الماستماس بگیرید

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸

  • قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
ردیفضخامتحالت
ابعادکارخانه
قیمت
10.4رول1تاراز چهار محال9200 تومان
20.4رول1.25تاراز چهار محال9200 تومان
30.5رول1تاراز چهار محال8350 تومان
40.5رول1.25تاراز چهار محال8400 تومان
50.55رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
60.55رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
70.6رول1تاراز چهار محال8000 تومان
80.6رول1.25تاراز چهار محال8050 تومان
90.7رول1تاراز چهار محال7250 تومان
100.7رول 1.25تاراز چهار محال7250 تومان
110.8رول1تاراز چهار محال7200 تومان
120.8رول1.25تاراز چهار محال7250 تومان
130.9رول1تاراز چهار محال7200 تومان
140.9رول1.25تاراز چهار محال7200 تومان
151رول1تاراز چهار محال7200 تومان
161رول1.25تاراز چهار محال7300 تومان
171.2رول1تاراز چهار محال7200 تومان
181.2رول1.25تاراز چهار محال7250 تومان
191.25رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
201.25رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
211.5رول1تاراز چهار محال7250 تومان
221.5رول1.25تاراز چهار محال7250 تومان
232رول 1تاراز چهار محال7200 تومان
242رول1.25تاراز چهار محال7250 تومان
250.4رول1تاراز چهار محال9290 تومان
260.4رول1.25تاراز چهار محال9290 تومان
270.5رول1تاراز چهار محال8440 تومان
280.5رول1.25تاراز چهار محال8490 تومان
290.55رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
300.55رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
310.6رول1تاراز چهار محال8090 تومان
320.6رول1.25تاراز چهار محال8140 تومان
330.7رول1تاراز چهار محال7340 تومان
340.7رول1.25تاراز چهار محال7340 تومان
350.8رول1تاراز چهار محال7290 تومان
360.8رول1.25تاراز چهار محال7340 تومان
370.9رول1تاراز چهار محال7290 تومان
380.9رول1.25تاراز چهار محال7290 تومان
391رول1تاراز چهار محال7290 تومان
401رول1.25تاراز چهار محال7390 تومان
411.2رول1تاراز چهار محال7290 تومان
421.2رول1.25تاراز چهار محال7340 تومان
431.5رول1تاراز چهار محال7340 تومان
441.5رول1.25تاراز چهار محال7340 تومان
452رول1تاراز چهار محال7290 تومان
462رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
470.4رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
480.5رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
490.5رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
500.55رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
510.55رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
520.6رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
530.6رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
540.7رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
550.7رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
560.8رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
570.8رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
580.9رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
590.9رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
601رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
611رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
621.25رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
631.25رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
641.5رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
651.5رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید
662رول1تاراز چهار محالتماس بگیرید
672رول1.25تاراز چهار محالتماس بگیرید

آخرین به روز رسانی :شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

  • ورق گالوانیزه کاشان
ردیفضخامتحالت
ابعادکارخانه
قیمت
10.35رول1کاشانتماس بگیرید
20.4رول1کاشانتماس بگیرید
30.4رول1.25کاشانتماس بگیرید
40.45رول1کاشانتماس بگیرید
50.45رول1.25کاشانتماس بگیرید
60.5رول1کاشانتماس بگیرید
70.5رول1.25کاشانتماس بگیرید
80.55رول1کاشانتماس بگیرید
90.55رول1.25کاشانتماس بگیرید
100.6رول 1کاشانتماس بگیرید
110.6رول1.25کاشانتماس بگیرید
120.7رول1کاشانتماس بگیرید
130.7رول1.25کاشانتماس بگیرید
140.8رول1کاشانتماس بگیرید
150.8رول1.25کاشانتماس بگیرید
160.9رول1کاشانتماس بگیرید
170.9رول1.25کاشانتماس بگیرید
181رول1کاشانتماس بگیرید
191رول1.25کاشانتماس بگیرید
201.2رول1کاشانتماس بگیرید
211.2رول1.25کاشانتماس بگیرید
221.25رول1کاشانتماس بگیرید
231.25رول 1.25کاشانتماس بگیرید
241.5رول1کاشانتماس بگیرید
250.3رول1کاشانتماس بگیرید
260.35رول1کاشانتماس بگیرید
270.4رول1کاشانتماس بگیرید
280.4رول1.25کاشانتماس بگیرید
290.45رول1کاشانتماس بگیرید
300.45رول1.25کاشانتماس بگیرید
310.5رول1کاشانتماس بگیرید
320.5رول1.25کاشان8960 تومان
330.55رول1کاشانتماس بگیرید
340.55رول1.25کاشانتماس بگیرید
350.6رول1کاشان8310 تومان
360.6رول1.25کاشان8360 تومان
370.7رول1کاشان7860 تومان
380.7رول1.25کاشانتماس بگیرید
390.8رول1کاشانتماس بگیرید
400.8رول1.25کاشان7960 تومان
410.9رول1کاشان7760 تومان
420.9رول1.25کاشان7760 تومان
431رول1کاشانتماس بگیرید
441رول1.25کاشانتماس بگیرید
451.25رول1کاشان7860 تومان
461.25رول1.25کاشان7810 تومان
471.5رول1کاشان7860 تومان
482رول1کاشانتماس بگیرید
492رول1.25کاشانتماس بگیرید
503رول1کاشانتماس بگیرید
510.3رول1کاشانتماس بگیرید
520.35رول1کاشانتماس بگیرید
530.4رول1کاشانتماس بگیرید
540.4رول1.25کاشانتماس بگیرید
550.45رول1کاشانتماس بگیرید
560.45رول1.25کاشانتماس بگیرید
570.5رول1کاشانتماس بگیرید
580.5رول1.25کاشانتماس بگیرید
590.55رول1کاشانتماس بگیرید
600.55رول1.25کاشانتماس بگیرید
610.6رول1کاشانتماس بگیرید
620.6رول1.25کاشانتماس بگیرید
630.7رول1کاشانتماس بگیرید
640.7رول1.25کاشانتماس بگیرید
650.8رول1کاشانتماس بگیرید
660.8رول1.25کاشانتماس بگیرید
670.9رول1کاشانتماس بگیرید
680.9رول1.25کاشانتماس بگیرید
691رول1کاشانتماس بگیرید
701رول1.25کاشانتماس بگیرید
711.25رول1کاشانتماس بگیرید
721.25رول1.25کاشانتماس بگیرید
731.5رول1کاشانتماس بگیرید
742رول1کاشانتماس بگیرید
752رول1.25کاشانتماس بگیرید

گالوانیزه با روش غوطه وری گرم

فرایند خوردگی در مجاورت آب ، اکسیژن و سایر عناصر خورنده موجود در محیط ، که بر سطح فولاد نفوذ می کنند ، تشدید می شود.

حبابهای ناشی از زنگ زدگی سریعاً رشد کرده و زمانی که این حباب ها می ترکند ،

آثار زنگ زدگی بر سطح فولاد کاملا آشکار می گردد و نیاز به ترمیم یا جایگزینی قسمت آسیب دیده (پوسته شده)می باشد .

راه حل این مشکل پوشش گالوانیزه می باشد، که از یک سری لایه های آلیاژی روی- آهن در اندازه های مولکولی تشکیل شده ، که بصورت متالورژیکی به سطح ورق می چسبند.

مانع از پیشروی سریع فرایند خوردگی شده و منجر به محافظت فولاد در برابر خوردگی می شود.

گالوانیزاسیون

گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم ، فرایندی برای ایجاد پوشش روی بر سطح آهن یا فولاد با فرو بردن آن در حمامی حاوی روی مذاب ، می باشد .

سادگی پروسه گالوانیزه ،یکی از مزایای بارز این روش به سایر روش های محافظت در برابر خوردگی است .

مقاومت به خوردگی ورق های فولادی با فرایند پوشش روی ایجاد می گردد و متناسب با ضخامت پوشش . روی و شرایط محیطی می باشد.
مقاومت به خوردگی این محصولات را می توان با رنگ کردن یاپوشش کویل بالا برد .

روش گالوانیزاسیون با روش غوطه وری گرم ،بیش از هر روش دیگری فولاد را در برابر خوردگی محافظت می کند.

گالوانیزاسیون با روش غوطه وری گرم یا محافظت مرزی یکی از قدیمی ترین و پر استفاده ترین روش ها در محافظت از خوردگی می باشد

که از طریق ایجاد یک لایه محافظ بین الکترولیت در محیط و فولاد یا آهن عمل می کند.

خواص لایه محافظ

از مهمترین خواص این لایه محافظ،چسبندگی آن به فلز پایه و مقاومت به سایش آن می باشد.
فرایند گالوانیزه ،بیش از یک لایه محافظ می باشد ،

ین لایه در حقیقت جزیی از سطح فولاد می گردد که نسبت به فولاد زیر لایه، آند می باشد .

چون روی با محیط اطراف واکنش می دهد و پوشش گالوانیزه به طور پیوسته تغییر می کند.
روی با محیط اطراف برای تشکیل یک لایه محافظ اکسید روی ، هیدروکسید روی و کربنات روی ، واکنش می دهد .

کربنات روی با مرور زمان به صورت یک زمینه مناسب برای رنگ کردن ، عمل می کند.