قیمت میلگرد

۱۳۹۸-۶-۲ ۱۴:۲۶:۱۰ +۰۴:۳۰

قیمت روز میلگرد

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

  • قیمت میلگرد نیشابور
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34440 تومان
2میلگرد 12
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34280 تومان
3میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34110 تومان
4میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A3تماس بگیرید
5میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34110 تومان
6میلگرد 20شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34110 تومان
7میلگرد 22
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34110 تومان
8میلگرد 25
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A3تماس بگیرید
9میلگرد 28شاخه آج دار

کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34110 تومان
10میلگرد 32شاخه آج دار

کیلوگرم
فولاد خراسان
نیشابور
A34280 تومان

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

  • قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 12
شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34360 تومان
2میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34210 تومان
3میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34240 تومان
4میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34190 تومان
5میلگرد 20شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34190 تومان
6میلگرد 22شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34190 تومان
7میلگرد 25
شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34190 تومان
8میلگرد 28
شاخه آج دار
کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34190 تومان
9میلگرد 32شاخه آج دار

کیلوگرم
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانA34190 تومان

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

  • میلگرد آذر آناهیتا گیلان
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 8
شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA24500 تومان
2میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA24450 تومان
3میلگرد 12شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34450 تومان
4میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
5میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
6میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
7میلگرد 20
شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
8میلگرد 22شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
9میلگرد 25شاخه آج دار

کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
10میلگرد 28شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان
11میلگرد 32شاخه آج دار
کیلوگرم
آناهیتا گیلانآناهیتا گیلانA34400 تومان

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸

  • میلگرد هیربد
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 8
شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA24550 تومان
2میلگرد 10شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA24300 تومان
3میلگرد 10شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA3تماس بگیرید
4میلگرد 12شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34250 تومان
5میلگرد14شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34200 تومان
6میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34200 تومان
7میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34150 تومان
8میلگرد 20شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34150 تومان
9میلگرد 22شاخه آج دار

کیلوگرم
هیربدA34150 تومان
10میلگرد 25شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34150 تومان
11میلگرد 28شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34180 تومان
12میلگرد 32شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA34180 تومان
13میلگرد 25شاخه آج دار
کیلوگرم
هیربدA4تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸

  • میلگرد پرشین فولاد
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 8
شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA2تماس بگیرید
2میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34350 تومان
3میلگرد 12شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34250 تومان
4میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34200 تومان
5میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34150 تومان
6میلگرد 18
شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34150 تومان
7میلگرد 20
شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34150 تومان
8میلگرد 22
شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34150 تومان
9میلگرد 25شاخه آج دار

کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34150 تومان
10میلگرد 28شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34200 تومان
11میلگرد 32
شاخه آج دار
کیلوگرم
پرشین فولادپرشین فولادA34200 تومان

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

  • میلگرد میانه
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 8
شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA3

تماس بگیرید
2میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA34380 تومان
3میلگرد 12
شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA34290 تومان
4میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA34190 تومان
5میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA34190 تومان
6میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA34190 تومان
7میلگرد 20
شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA3
4190 تومان
8میلگرد 22
شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA34190 تومان
9میلگرد 25
شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA3
4190 تومان
10میلگرد 28شاخه آج دار

کیلوگرم
میانهمیانهA3

4190 تومان
11میلگرد 32شاخه آج دار
کیلوگرم
میانهمیانهA3

4190 تومان

آخرین به روز رسانی: چهار شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۸

  • میلگرد روهینا دزفول
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 8شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34650 تومان
2میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34550 تومان
3میلگرد 12شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34350 تومان
4میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34350 تومان
5میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA3تماس بگیرید
6میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34300 تومان
7میلگرد 20شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34300 تومان
8میلگرد 22شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA3تماس بگیرید
9میلگرد 25شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34300 تومان
10میلگرد 28شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34300 تومان
11میلگرد 30شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34300 تومان
12میلگرد 32شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA34300 تومان
13میلگرد 8شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
14میلگرد 10شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
15میلگرد 12شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
16میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
17میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
18میلگرد 18شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
19میلگرد 20شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
20میلگرد 22شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
21میلگرد 25شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
22میلگرد 28شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
23میلگرد 30شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید
24میلگرد 32شاخه آج دار
کیلوگرم
روهینا دزفولروهیناA4تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی: شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

  • میلگرد راد همدان
ردیفنوع و سایزحالت
واحد فروش
تولید کننده
کارخانه
آنالیز
قیمت
1میلگرد 8
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA24545 تومان
2میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA24515 تومان
3میلگرد 8
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA3تماس بگیرید
4میلگرد 10
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA3تماس بگیرید
5میلگرد 12شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34465 تومان
6میلگرد 14شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34515 تومان
7میلگرد 16شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34515 تومان
8میلگرد 18
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34515 تومان
9میلگرد 20
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34515 تومان
10میلگرد 22
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34515 تومان
11میلگرد 25شاخه آج دار

کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34445 تومان
12میلگرد 28شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA34445 تومان
13میلگرد 32
شاخه آج دار
کیلوگرم
فولاد راد همدانهمدانA3تماس بگیرید

میلگرد (rebar) آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های

I

شکل، ناودانی یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن به استفاده می‌شود.

آج در میلگرد به منظور در گیر کردن فولاد در بتن است بدین منظور آج در میلگرد به صورت مارپیچ و با عمق استاندارد ایجاد می‌شود تا بتواند سطح درگیری میلگرد و بتن بالا رود .

فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی (تنش گسیختگی) آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد.

فولاد A-2 از نوع آج دار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

فولاد A-3 نیز از نوع آج دار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولیدکنندگان متفاوت است.

در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

تنها روش مجاز و قابل استفاده برای جوشکاری میلگردها به یکدیگر جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد است که با استفاده از اعمال فشار حین حرارت دادن با گاز اکسیژن و استیلن صورت می‌پذیرد.

خدمات

گروه صنعتی آهن پارس با در نظر داشتن نیروی متخصص در امر خمکاری و برشکاری در خدمت مشتریان گرامی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و طراحی ، با تلفن های ۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۶-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۵-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۴ تماس حاصل فرمایید .

منتظر پیام های تخصصی بعدی گروه صنعتی آهن پارس باشید